پنجشنبه 31 خرداد 1403
>00:00:00

جشن بیل گردانی

سه شنبه 19 اردیبهشت 1402
209

جشن بیل گردانی

یکی از جذاب ترین قسمت های یک شهر، روستا و یا منطقه ویژگی های فرهنگی و آداب و رسوم رایج در آن ها است که در هر نقطه نمایشی خاص را به راه می اندازند و رنگ تازه ای به آن می پاشند. بیشتر این آداب و رسوم ها ریشه در تاریخ دارند و از وقایعی کهن با ما سخن می گویند.

کشور ایران با مهربانی، اقوام مختلفی را از فرهنگ های متنوع در آغوش گرفته است و یکی از غنی ترین کشورها در زمینه ی تنوع قومی به شمار می رود. در هر گوشه ای از این سرزمین مردمانی را می بینیم که به شیوه ی خاصِ خود به زندگی ادامه می دهند، جشن های خاصی را برگزار می کنند و غم هایشان را نیز به شیوه ای خاص به نمایش می گذارند.